Polityka prywatności i polityka Cookies

Będę przetwarzać podane przez Ciebie dane jako ich Administrator. Są one u mnie bezpieczne! Korzystanie ze strony www.coolcenter.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie www.coolcenter.pl.

Administratorem strony i danych osobowych jest CoolCenter Jacek Bartyzel, NIP:682-165-93-06, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected].

Wszystkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.coolcenter.pl nie będą odsprzedawane osobą lub podmiotą trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika  strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującem prawie czy też rozwój Strony.

§2

Definicje

„Administrator”- Jacek Bartyzel CoolCenter, NIP: 682-165-93-06

„Użytkownik”- każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej

„Strona”- strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.coolcenter.pl

„Fanpage” – strona CoolCenter, której administratorem na platformie Facebook jest Jacek Bartyzel i osoby przez nią mianowane do tej funkcji.

§3

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą Formularzy znajdujących się na stronie, o której mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przechowywane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysłania oferty lub kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej www.coolcenter.pl oraz fanpage’a CoolCenter mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy – na podstawie art.6 ust. 1 lit. B RODO 

– wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

– rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO

– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO

– przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO

– tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO –  na podstawie art.6 ust. 1 lit. C, f RODO

– archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO

– analitycznym polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytic, Pixel Facebooka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO

– wykorzystania cookies na Stronie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO

– zarządzanie stroną internetową i stronami administratora na innych platformach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO

– zamieszczanie komentarzy na stronach Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO

– zamieszczanie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO

– badania satysfakcji z oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
 2. Podane przez Użytkownika dane, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tym celu może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: [email protected]

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza Prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu „Privacy Shield” i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

– przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

– przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie pranie uzasadnionego interesu administratora;

– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

– do czasu zdezaktualizacji się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

 1. Na Stronie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 2. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 4. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

– Program do wystawiana faktur

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google

– Kylos sp. Z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź NIP PL9471960052 – w celu korzystania z poczty e-mail

– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej.

 1. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§4

Formularze

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Ilony Przetacznik. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2.  Formularz systemu Disquis umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
 3. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

§5

Komentarze

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage). Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
 2. Administrator korzysta z systemu Disqus w celu obsługi komentarzy. Korzystasz z tego systemu w ramach umowy zawartej z Disqus poprzez akceptację regulaminu Disqus i rejestrację konta użytkownika w ramach tego systemu. W ten sposób Użytkownik godzi się na informację zawarte w polityce prywatności firmy Disqus znajdującej się pod tym linkiem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

§6

Technologie

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

– Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.managerkaumow.pl niezbędne jest posiadanie:

– Urządzenia z dostępem do sieci Internet.

– Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.

– Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7

Polityka Plików Cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2.  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 3. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich:  Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, LinkedIN,  Instagram
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2019r.